Privacy Beleid Het Tussenspel

Om een goede behandeling te kunnen waarborgen, ben ik als behandelend therapeute, genoodzaakt een dossier van de behandeling van uw kind aan te leggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Een dossier van uw kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·         zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

·         er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·    Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

·   Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 

   Naam van uw kind, adres en woonplaats

   Geboortedatum

   BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

   De datum van de behandeling

   Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de    zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

   De kosten van het consult